ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນປີ 2020

ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນ ປີ 2019

ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນ ປີ 2018

ສິ່ງພິມ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2020

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 12 ເດືອນປີ 2020

ໂຄງປະກອບ GDP ງວດ 2 (6ເດືອນຕົ້ນປີ 2020)

[WP-Coder id=”3″]

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 12 ເດືອນ ປະຈຳປີ 2019

ອັດຕາເງິນເຟີ 12 ເດືອນປະຈຳປີ 2018

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2019

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2018

ເຂົ້າເບິ່ງແຜນທີ່