ຂໍ້ມູນສະຖິຕິມີຄວາມຖືກຕ້ອງ,ຄົບຖ້ວນ,ໂປ່ງໃສ,ເຊື່ອຖືໄດ້,ວ່ອງໄວ,ມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ

ຂ່າວເກົ່າ

ດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ

ສະຖິຕິ 2018

ດາວ໌ໂຫລດ

ສະຖິຕິ 2015-2016

ດາວ໌ໂຫລດ

ສະຖິຕິ 5ປີ 2010-15

ດາວ໌ໂຫລດ

ງວດ II ປີ 2019 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP)
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ 34.17 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ 27.76 %
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ 38.08 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 1.305 US$
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ 100.58 %
ອັດຕາເງິນເຝີ້ 0.53 %

ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP 8.15 %
ຂະແໜງກະສິກຳ 2.53 %
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ 0.72 %
ຂະແໜງບໍລິການ 13.64 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ(ກີບ) 26,451,705 ກີບ
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ( ໂດລາສະຫະລັດ ) 3,153 US$
ງວດ II ປີ 2018 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP)
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ 28.8 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ 34.6 %
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ 36.6 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 1.374 US$
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ 101.78 %
ອັດຕາເງິນເຝີ້ 0.70 %

ງວດ I ປີ 2018 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP)
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ 34.26 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ 24.68 %
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ 41.05 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 828 US$
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ 101.55 %
ອັດຕາເງິນເຝີ້ 0.51 %

ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP 8.12 %
ຂະແໜງກະສິກຳາ 2.60 %
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ 10.10 %
ຂະແໜງບໍລິການ 828 %
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ(ກີບ) 20,501,150 ກີບ
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ( ໂດລາສະຫະລັດ ) 2,488 US$

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016 ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP 8.04 %
ຂະແໜງກະສິກຳ 2.3 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 8.6 %
ຂະແໜງບໍລິການ 11.6 %
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ 2,224 US$
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ 21.33 %
ອັດຕາເງິນເຝີ້ 1.13 %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປີ 2016
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15,350 km2
ຈຳນວນເມືອງ 10 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 643 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 92 ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ 453 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 98 ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ 616 ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ 27 ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ 38 ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ 605 ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ 76 ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ 567 ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 524 ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 23 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ 21 ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 775 ຄົວເຮືອນ