ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນປີ 2020

ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນ ປີ 2019

ດັດຊະນີລາຄາ 12 ເດືອນ ປີ 2018

ສິ່ງພິມ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2020

ກະສິກຳ 14.26%
ອຸດສາຫະກຳ 8.14%
ການບໍລິການ 98.2%
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 3,054
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) 27,622,637

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 12 ເດືອນປີ 2020

ໂຄງປະກອບ GDP ງວດ 2 (6ເດືອນຕົ້ນປີ 2020)

ກະສິກຳ 29.12%
ອຸດສາຫະກຳ 14.30%
ການບໍລິການ 56.58%
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 1,410
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) 12,620,703

ອັດຕາເງິນເຟີ້ 12 ເດືອນ ປະຈຳປີ 2019

ອັດຕາເງິນເຟີ 12 ເດືອນປະຈຳປີ 2018

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2019

ກະສິກຳ 3.78%
ອຸດສາຫະກຳ 19.71%
ການບໍລິການ 4.52%
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 3,157
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) 27,465,900

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2018

ກະສິກຳ 2.50%
ອຸດສາຫະກຳ 0.70%
ການບໍລິການ 13.6%
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 3,153
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) 26,450,517

ເຂົ້າເບິ່ງແຜນທີ່