ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງ ສຳລັບການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງວັນທີ 26 ຕຸລາ ຫາ 6 ພະຈິກ 2020

ຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ມີດັ່ງນີ໊:

  • ເພື່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບ 10 ປີ ຜ່ານມາ
  • ເພື່ອຜະລິດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິກະສິກໍາ ທີ່ສໍາຄັນ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກຳ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ. •ເພື່ອຮັບໃຊ້ການປະເມີນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ມີດັ່ງນີ້:

•ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ກໍ່ຄືການກະກຽມສ້າງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; •ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງການປູກພືດ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ; •ໃຊ້ໃນການວິເຄາະທິດທາງການປ່ຽນແປງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ; •ໃຊ້ສຶກສາການກຳນົດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ; •ໃຊ້ວິເຄາະໂຄງສ້າງທາງປະຊາກອນຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ; •ວິເຄາະກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ; •ເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບນັກວິຊາການ, ນັກວິໄຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈນຳໄປສຶກສາວິເຄາະວິໃຈດ້ານກະສິກຳ ແລະ ດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*