ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງທີ 1: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )

ລ/ດຂະແໜງການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ກະສິກຳ2.60
2.50
3.78
2ອຸດສະຫະກຳ10.10
0.70
19.71
3ບໍລິການ9.97
13.6
4.52
4ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ8.12
8.15
7.95

ຕາຕະລາງທີ 2: ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ລາຄາໃນປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )

ລ/ດຂະແໜງການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ກະສິກຳ 24.41
22.90
22.24
2ອຸດສະຫະກຳ 26.63
22.94
22.58
3ບໍລິການ 48.96
54.16
55.19
4ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ 100.00
100.00
100.00

ຕາຕະລາງທີ 3: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ

ລ/ດລາຍການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8,239
8,389
8,700
2GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ ( ໂດລາສະຫະລັດ) 2,488
3,153
3,157
3GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) 20,501,150
26,450,517
27,465,900

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ