ດັດຊະນີລາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

ດັດສະນີລາຄາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ດັດຊະນີລາຄາ%104.59
101.87
104.95
2ອັດຕາເງິນເຟີ້%0.460.88
3.05

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ