ກະສິກຳ

ຕາຕະລາງທີ 1: ເນື້ອທີ່ປູກຝັງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1
ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ
ເຮັກຕາ 110,519
113,920
108,736
2ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງ
ເຮັກຕາ 5,360
4,299
4,588
3ສາລີລວມ
ເຮັກຕາ 5,600
4,581
4,411
4ເຜືອກ ແລະ ມັນ

ເຮັກຕາ 2,371
350
250
5ມັນຕົ້ນ
ເຮັກຕາ 12,700
16,587
17,528
6ພຶດຜັກລວມ

ເຮັກຕາ 20,431
20,433
19,493
7ກາເຟ ໝາກແດງ


ເຮັກຕາ 51,031
50,250
50,250

ຕາຕະລາງທີ 2: ຜົນຜະລິດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ
ໂຕນ 435,634
417,845
325,056
2ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ
ໂຕນ 26,693
21,533
23,053
3ສາລີລວມ
ໂຕນ 31,525
25,431
25,285
4ເຜືອກ ແລະ ມັນ
ໂຕນ 21,813
3,224
2,300
5ມັນຕົ້ນ
ໂຕນ 736,600
879,111
788,760
6ພຶດຜັກລວມ
ໂຕນ 73,756
73,892
73,786
7ກາເຟ ໝາກແດງ
ໂຕນ 429,054
469,822
511,729

ຕາຕະລາງທີ 3: ຈຳນວນສັດລ້ຽງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນສັດປີກ
ໂຕ 6,686,693
6,686,693
7,094,584
2ຈຳນວນງົວ
ໂຕ 170,847
173,411
170,847
3ຈຳນວນຄວາຍ
ໂຕ 153,535
153,535
156,469
4ຈຳນວນໝູ
ໂຕ 246,498
253,495
246,498
5ຈຳນວນແບ້
ໂຕ 22,498
22,756
23,560

າຕະລາງທີ 4: ການປະມົງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019

ຈຳນວນປາທີ່ປ່ອຍໃນກະຊັງໂຕ 7,287,840
4,814,290
4,833,140

ຈຳນວນປາທີ່ປ່ອຍໃນໜອງສ້າງຂຶ້ນໂຕ 49,250,000
49,240,100
49,490,000

ຕາຕະລາງທີ 5: ຊົນລະປະທານ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນກຸ່ມເຂດຊົນລະປະທານ
ກຸ່ມ 151
151
151
2ຈຳນວນບ້ານເຂດຊົນລະປະທານ
ບ້ານ 259
259
259
3ໂຄງການຈັກສູບນໍ້າດ້ວຍໄຟຟ້າ
ໂຄງການ 93
93
93
4ໂຄງການຈັກສູບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າມັນ
ໂຄງການ 78
67
67

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້