ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ
ໂດລາ 166,222,805
163,409,096
156,926,429
2ມູນຄ່າການສົ່ງອອກອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ໂດລາ 68,470,584
85,073,093
96,698,084
3ປະລິມານການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ
ໂຕນ 537,950
630,323
724,367
4ປະລິມານການສົ່ງອອກອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ໂຕນ 41,686
62,088
70,177
5ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຂາຍ
ໂດລາ 135,299,619
275,372,206
277,159,197
6ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ
ໂດລາ 70,021,069
121,136,697
125,136,654
7ການຂາດດຸນສິນຄ້າດ້ານການຄ້າ (ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ)
ໂດລາ 97,752,222
422,219,939
441,475,330
8ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານແບ່ງຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ຫົວໜ່ວຍ 180
183
197
9ການຂື້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດຫ້າງຮ້ານ
ຫົວໜ່ວຍ 7,896
8,415
9,011

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ