ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຕາຕະລາງທີ 1: ວຽກງານໂທລະຄົມະນາຄົມ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະກວມເມືອງ
ເມືອງ
10
10
10
2ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະກວມບ້ານ
ບ້ານ 61
98
98
3ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືກວມເມືອງ
ເມືອງ
10
10
10
4ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືກວມບ້ານ
ບ້ານ 641
641
633
5ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຕໍ່ປະຊາກອນ100ຄົນ
ສ່ວນຮ້ອຍ
62.60
61.33
-
6ອັດຕາການຊົມໃຊ້ອີນເຕີເນັດຂອງຄົນລາວທົ່ວແຂວງ
ສ່ວນຮ້ອຍ
22.96
26.86
33.61

ຕາຕະລາງທີ 2: ວຽກງານໄປສະນີ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປິ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນຫ້ອງການໄປສະນີ
ແຫ່ງ 8
8
7
2ຈຳນວນຈາມໄປສະນີ
ແຫ່ງ444
3ສາຂາຈຳໜ່າຍສະແຕມ
ແຫ່ງ 17
17
17
4ຈຳນວນຈົດໝາຍຂາເຂົ້າ
ສະບັບ 2,392
2,294
4,156
5ຈຳນວນຈົດໝາຍຂາອອກ
ສະບັບ 8,153
3,197
851
6ຈຳນວນຫໍ່ເຄື່ອງຂາເຂົ້າ
ຫໍ່ 34
102
116
7ຈຳນວນຫໍ່ເຄື່ອງຂາອອກ
ຫໍ່ 85
31
18
8ພັນທະຕໍ່ງົບປະມານໂທລະຄົມ
ລ້ານກີບ 47,295
50,176
52,449
9ພັນທະຕໍ່ງົບປະມານໄປສະນີ
ລ້ານກີບ 41
31.00
52.00

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ