ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ຕາຕະລາງທີ 1: ວຽກງານໂຍທາທິການ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສີນຄ້າ
ໂຕນ
383,856
188,102
202,653
2ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານ
ຄົນ 5,288,088
1,361,561
1,435,713
3ບໍລິມາດຈາລະຈອນຂົນສົ່ງສີນຄ້າ
ໂຕນ/ກິໂລ
32,612,672
9,419,880
10,138,365
4ບໍລິມາດຈາລະຈອນຂົນສົ່ງໂດຍສານ
ຄົນ/ກິໂລ406,427,353
199,870,410
203,852,520

ຕາຕະລາງທີ 2: ວຽກງານຄົມມະນາຄຄົມຂົນສົ່ງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ລົດຈັກຄັນ 7,310
7,473
5,922
2ສາມລໍ້ຄັນ 30
17
15
3ລົດເບົາຄັນ 290
314
212
4ລົດກະບະຄັນ 1,385
1,366
1,086
5ລົດຈິບຄັນ 479
252
199
6ລົດໂດຍສານຄັນ 21
5
7
7ລົດຕູ້ຄັນ 92
89
66
8ລົດຂົນສົ່ງຄັນ 160
103
54
9ຈຳນວນພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າຄັນ 1,155
1,247
1,352
10ຈຳນວນພາຫະນະຂົນສົ່ງໂດຍສານຄັນ 1,167
1,210
1,288

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ