ການເງິນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ລາຍຮັບງົບປະມານແບ່ງຕາມປະເພດ
ຕື້ກີບ
1,245.92
2,016.30
2,302.31
2ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແບ່ງຕາມປະເພດ
ຕື້ກີບ
782.09
738.98
543.93
3ໜີ້ຕ້ອງຮັບງົບປະມານ
ຕື້ກີບ
104.43
138.73
0.47
4ໜີ້ສີນຕ້ອງຮັບຂອງຄັງເງີນ
ຕື້ກີບ
330.37
324.72
315.57
5ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຂອງງົບປະມານ
ຕື້ກີບ
433.93
424.09
425.03

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ