ທະນາຄານ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດ
ລ້ານກີບ 70,945.07
94,873.37
109,792.55
2ເງິນຝາກສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ
ລ້ານກີບ 61,203.20
68,861.65
65,026.00
3ລວມຍອດສິນເຊື່ອອຸດສະຫະກຳ
ລ້ານກີບ 231,542.35
269,207.82
382,860.42
4ລວມຍອດສິນເຊື່ອຫັດຖະກຳ
ລ້ານກີບ 428.39
373,162.33
543.57
5ລວມຍອດສິນເຊື່ອກໍ່ສ້າງ
ລ້ານກີບ 243,296.93
38,228.52
545,480.33
6ລວມຍອດສິນເຊື່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
ລ້ານກີບ 39,182.19
1,369,350.33
19,946.43
7ລວມຍອດສິນເຊື່ອກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
ລ້ານກີບ 1,033,537.30
826,363.47
1,413,242.87
8ລວມຍອດສິນເຊື່ອການຄ້າ
ລ້ານກີບ 903,009.33
6,411.78
852,368.85
9ລວມຍອດສິນເຊື່ອຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ
ລ້ານກີບ 2,682.52
278,007.50
7,252.91
10ລວມຍອດສິນເຊື່ອບໍລິການ
ລ້ານກີບ 255,409.57
487.08
286,037.86
11ລວມຍອດສິນເຊື່ອອື່ນໆ
ລ້ານກີບ 808,588.28
627,215.56
424,132.49
12ຈຳນວນທະນາຄານທຸລະກິດ
ແຫ່ງ 18
18
21

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາກໃຕ້