ການລົງທຶນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ລວມຍອດມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ
ຕື້ກີບ
157.25
106.39
73,467
2ລວມຍອດມູນຄ່າການລົງທຶນເອກະຊົນ
ຕື້ກີບ
6,600.37
1,693.53
190.83
3ລວມຍອດມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
ຕື້ກີບ
24.96
15.85
153.52

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ