ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຕາຕະລາງທີ 1: ວຽກງານພະລັງງານ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບ້ານ 642
642
642
2ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼັງຄາ 124,380
127,280
128,232
3ຈຳນວນສະຖານີໄຟຟ້າແຫ່ງ 5
5
5
4ມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍພະລັງານໄຟຟ້າທັງໝົດລ້ານກີບ 502,550
532,317.00
363,306.00

ຕາຕະລາງທີ 2: ວຽກງານບໍ່ແຮ່

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດບໍລິສັດ 23
29
29
2ມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດລ້ານກີບ 74,193
76,350
505,230
3ປະລິມານການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດແມັດກ້ອນ 1,451,787
1,768,500
1,799,278

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະລັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່