ພູມສາດ

ພູມສາດ

ລ/ດຊື່ແມ່ນໍ້າໄຫຼຜ່ານບັນດາເມືອງລວງຍາວ (ກມ)
1ແມ່ນ້ຳຂອງ
9 ຕົວເມືອງ( 01, 02, 03, 06, 05, 07, 08, 09, 010 )
225

2ເຊໂດນ

ເມືອງຊະນະສົມບູນ, ເມືອງປາກເຊ
150
3ຫ້ວຍກາເພີ

ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ
25

4ຫ້ວຍປາຫລາຍ
ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ
40
5ຫ້ວຍຈຳປີ
ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ
70
6ຫ້ວຍເສັດ
ເມືອງ. ປາກຊ່ອງ . ແຂວງສາລະວັນ
80
7ຫ້ວຍໝາກຈັນ
ເມືອງປາກຊ່ອງ40
8ເຊຕາປຸງ
ເມືອງປາກຊ່ອງ
80
9ເຊກະຕາມ
ເມືອງປາກຊ່ອງ45
10ຫ້ວຍວັງຍາວເມືອງປາກຊ່ອງ50
11ເຊຄຳພໍ
ເມືອງປະທຸມພອນ
50
12ເຊກອງ

4 ແຂວງພາກໃຕ້
20
13ຫ້ວຍແມ່ສັງ
ເມືອງປະທຸມພອນ
20
14ຫ້ວຍໂຕະໂໝະ
ເມືອງປະທຸມພອນ35
15ຫ້ວຍຕວຍເມືອງປະທຸມພອນ50
16ຫ້ວຍນ້ຳໃສ
ເມືອງປະທຸມພອນ20
17ຫ້ວຍນ້ຳພາກ
ເມືອງປະທຸມພອນ25
18ຫ້ວຍບັງລຽງ
ເມືອງປະທຸມພອນ ,ເມືອງປາກຊ່ອງ
50
19ຫ້ວຍຍາງ
ເມືອງບາຈຽງ, ມ ປາກເຊ
18
20ຫ້ວຍພະລິງ
ເມືອງ ໂພນທອງ
30
21ຫ້ວຍເພັກ
ເມືອງ ໂພນທອງ
20
22ຫ້ວຍຂະໝວນ
ໂພນທອງ, ຈຳປາສັກ, ສຸຂຸມາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກ ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ

ຕາຕະລາງ: 1 ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ

ພາກ
ຕິດກັບແຂວງ/ປະເທດ
ຄວາມຍາວຂອງຊາຍແດນ(km)
ທິດເໜືອ
ສາລະວັນ
140
ທິດໃຕ້
ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ
135
ທິດຕາເວັນອອກ
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື
180
ທິດຕາເວັນຕົກ
ລາຊະອານາຈັກໄທ
125

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກ ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ