ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

ຕາຕະລາງທີ1: ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ
ອົງສາ23.1023.4023.30
2ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍສູງສຸດ
ອົງສາ32.1032.9032.90
3ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ
ອົງສາ27.9028.1027.70
4ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າສຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ23.0034.0053.00
5ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງສຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ99.0098.0084.00
6ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍສ່ວນຮ້ອຍ72.0072.0069.00
7ຊົ່ວໂມງແສງເດດ
ຊົ່ວໂມງ
2,072.702,271.802,047.30
8ປະລິມານນໍ້າຝົນຕໍ່ເດືອນ
ມີລີແມັດ
2,352.902,254.102,203.30
9ຄວາມກວ້າງສະເລ່ຍຂອງຕາຝັງເຈື່ອນ
ແມັດ-2525
10ຈຳນວນເຂດສ່ຽງໄພຕໍ່ໄພທຳມະຊາດ
ແຫ່ງ-30-
11ຈຳນວນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທຳມະຊາດ
ຄົນ-90,259150,553
12ມູນຄ່າເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ
ກີບ-1,473.9444,253
13ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ

ຄົນ--8

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງເວດລອ້ມ

ຕາຕະລາງທີ2: ສະຖິຕິອົງການພັດທະນາຕົວເມືອງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ບໍລິມາດຂີ້ເຫຍື່ອຕໍ່ປີ
ໂຕນ14,960.32
25,95328,080
2ບໍລິມາດຂີ້ເຫຍື່ອຕໍເດືອນ
ໂຕນ2,056.6
2,162.752,340.00
3ບໍລິມາດຂີ້ເຫຍື່ອຕໍ່ວັນ
ໂຕນ55.40
71.1076,93

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການພັນທະນາຕົວເມືອງ