ການປົກຄອງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນບ້ານບ້ານ641641
2ຈຳນວນຄົວເຮືອນຄົວເຮືອນ132,154134,116
3ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດບ້ານ551549
4ຈຳນວນທຸກຍາກບ້ານ00
5ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໄຟຟ້າບ້ານ11
6ຈຳນວນບ້ານມີໄຟຟ້າບ້ານ640640
7ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີຕະຫຼາດບ້ານ607603
8ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໂຮງຮຽນບ້ານ2323
9ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີສຸກສາລາບ້ານ567565

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ