ພົນລະເມືອງ

ພົນລະເມືອງ

ລໍາດັບເມືອງຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 20182019
01ປາກເຊ
ຄົນ79,94682,50878,383
02ຊະນະສົມບູນ
ຄົນ70,17674,26375,147
03ບາຈຽງ
ຄົນ59,30759,38561,011
04ປາກຊ່ອງ
ຄົນ83,42185,35988,072
05ປະທຸມພອນ
ຄົນ63,72065,71865,395
06ໂພນທອງ
ຄົນ96,73697,572101,835
07ຈຳປາສັກ
ຄົນ64,40768,79470,183
08ສຸຊຸມາ
ຄົນ59,15060,88659,674
09ເມືອງມຸນ
ຄົນ39,80937,44240,933
10ໂຂງ
ຄົນ95,93795,39799,424
11ຈຳນວນພົນລະເມືອງລວມທົ່ວແຂວງ
ຄົນ 712,609
727,324
740,057

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປີ 2018 ສັງລວມຈາກການສຳຫຼວດສະຖິຕິທ້ອງຖິ່ນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປີ 2019 ສັງລວມຈາກການສຳຫຼວດການຂື້ນບັນຊີ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ແລະ ກະສິກຳ (ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນ)