ແຮງງານ ແລະ ສະດີການສັງຄົມ

ສະຖິຕິແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
Iແຮງງານຕ່າງປະເທດແຍກຕາມສັນຊາດ
ຄົນ6517731,754
1ຈຳນວນແຮງງານ ຈີນ
ຄົນ27119531
2ຈຳນວນແຮງງານໄທ
ຄົນ-27162
3ຈຳນວນແຮງງານຫວຽດນາມ
ຄົນ357683943
4ຈຳນວນແຮງານປະເທດອື່ນໆ
ຄົນ2344154
IIຈຳນວນແຮງງານພາຍໃນແບ່ງຕາມຂະແໜງການ
ຄົນ426,742 434,415
402,350
1ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດຄົນ1,120773171
2ຈຳນວນແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຖືກກົດໝາຍ

ຄົນ- 2,747
34,474

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ