ສາທາລະນະສຸກ

ສະຖິຕິສາທາລະນະສຸກ

ລຳດັບ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນໂຮງໝໍແຂວງ
ແຫ່ງ111
2ຈຳນວນໂຮງໝໍເມືອງ
ແຫ່ງ999
3ຈຳນວນສຸກສາລາ
ແຫ່ງ747576
4ຈຳນວນພະນັກງານແພດ
ຄົນ1,8251,837 1,590
5ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາຝາກທ້ອງ
ຄົນ27,09929,64826,817
6ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ
ຄົນ10,51211,211 9,860
7ຈຳນວນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ
ຄົນ29,54331,15731,157
8ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອ HIV
ຄົນ78105105
9ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກປອດ
ຄົນ751776776
10ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ( ໄຂ້ຍຸງລາຍ )
ຄົນ7281,0221,022

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ