ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງທີ1: ອະນຸບານສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈໍານວນໂຮງຮຽນອະນຸບານ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ແຫ່ງ258272277

ຕາຕະລາງທີ2: ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ແຫ່ງ756759761
2ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ຫ້ອງ3,0353,0092,965
3ຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (ພາກັດ ແລະເອກະຊົນ)ຄົນ80,15478,46278,383
4ຈໍນວນຄູສອນປະຖົມ ພາກລັດຄົນ3,1303,1253,187

ຕາຕະລາງທີ3: ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ແຫ່ງ828382
2ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)
ຫ້ອງ1,1631,1161,173
3ຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ຄົນ38,33636,99336,327

ຕາຕະລາງທີ4: ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ+ມໍປາຍ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ແຫ່ງ808185
2ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ຫ້ອງ542575574
3ຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)ຄົນ18,70019,53619,313

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ