ອຸປະຕິເຫດ

ຕາຕະລາງທີ1: ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ

ຄັ້ງ807829668
2ພາຫານະເປເພສົມຄວນ
ຄັ້ງ736689488
3ພາຫານະເປເພເລັກນ້ອຍ

ຄັ້ງ637769598
4ພາຫານະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້
ຄັ້ງ282017

ຕາຕະລາງທີ2: ຈຳນວນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ເລັກນ້ອຍ
ຄົນ758633619
2ສົມຄວນ
ຄົນ560562510
3ສາຫັດ
ຄົນ236174166
4 ເສຍຊີວິດ
ຄົນ10910889

ຕາຕະລາງທີ3: ຈຳນວນພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດ

ລ/ດລາຍການຫົວຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ພະນັກງານ
ຄົນ199194145
2ທະຫານ
ຄົນ748479
3ຕຳຫຼວດ
ຄົນ242417
4ປະຊາຊົນ
ຄົນ586553657
5ກຳມະກອນ
ຄົນ437371351
6ນັກຮຽນ
ຄົນ204306287
7ນັກສຶກສາ
ຄົນ109103130
8ຕ່າງປະທດ
ຄົນ958186
9ລວມພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດ
ຄົນ1,748
1,6961,752
10ລວມມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ
ກີບ8,473,900,000
8,204,500,000
3,619,300,000

ຕາຕະລາງທີ4: ຈຳນວນສາເຫດອຸປະຕິເຫດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ດື່ມເຫຼົ້າ
ຄັ້ງ857452
2ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ 16
ຄັ້ງ14110146
3ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່
ຄັ້ງ--254
4ອື່ນໆ
ຄັ້ງ302645216

ຕາຕະລາງທີ5: ຮູບແບບການແກ້ໄຂ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຍົກມາຄັ້ງ000
2ດໍາເນີດຄັ້ງ20532
3ແກ້ໄຂແລ້ວຄັ້ງ717743603
4ໂຈະຄັ້ງ564
5ເກັບມ້ຽນຄັ້ງ201517
6ສົ່ງໄອຍະການຄັ້ງ456025

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ