ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງທີ1: ສະຖິຕິຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ

ລ/ດລານການຫົວໜ່ວຍປີ 2017 ປີ 2018 ປີ 2019
1ຈຳນວນຫົວຫນ່ວຍສີນລະປະກອນສະແດງພາກລັດ
ໜ່ວຍ---
2ຈຳນວນຫໍສະໝຸດ
ແຫ່ງ111
3ຈຳນວນຫໍພິພິດຕະພັນ
ແຫ່ງ111
4ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ
ສະຖານີ333
5ຈຳນວນສະຖານີໂທລະພາບ
ສະຖານີ111
6ຈຳນວນບ້ານວັດທະນະທຳ
ບ້ານ--599

ຕາຕະລາງທີ2: ສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນໂຮງແຮມ
ແຫ່ງ--68
2ຈຳນວນເຮືອນພັກ ແລະ ຣີສອດ
ແຫ່ງ170219222
3ຈຳນວນຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານ44182182
4ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ
ຄົນ---
5ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ຄົນ502,058527,678694,113
6ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ຄົນ194,607250,938292,093
7ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນ
ຄົນ--91,439
8ສະຖານທີ່ບັນເທິງ
ແຫ່ງ-3723
9ຈໍານວນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ
ຄອບຄົວ--107,946
10ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ
ແຫ່ງ116116116
11ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ
ແຫ່ງ404040
12ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ
ແຫ່ງ606060
13ຈໍານວນໂທລະໂຄ່ງ
ແຫ່ງ-558558
14ຈໍານວນບ້ານວັດທະນະທໍາບ້ານ-325599
15ຈຳນວນບໍລິສັດນຳທ່ຽວ

ແຫ່ງ373734

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ