ສານປະຊາຊົນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017 ປີ 2018ປີ 2019
1ຄະດີອາຍາເລື່ອງ--435
2ຄະດີຄອບຄົວເລື່ອງ--8
3ຄະດີການຄ້າເລື່ອງ--24
4ຄະດີແພງເລື່ອງ--63
5ຄະດີເດັກເລື່ອງ--55

ສະຖິຕິຄະດີ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສານປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ