ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກໃນເມືອກ່ອນຂື້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຊື່ງເປັນຂະແໜງສະຖິຕິປະກອບມີໜ່ວຍງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິສັງຄົມມາໃນ ປີ 2010 ໄດ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາປີ 2010 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2012 ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນໜື່ງ ເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະກາດການຈັດຕັ້ງຊື່ງປະກອບມີ 3 ຂະແໜງຄື ຂະແໜງບໍລິຫານສັງລວມ,ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ຂະ

ແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ.ສ່ວນຢູ່ນັ້ນເມືອງກໍໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງໃນຄັ້ງວັນທີ 6/2/2015 ມີຄວາມເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານຂັ້ນນື່ງຄືກັນກັບຂັ້ນແຂວງ,ສ່ວນທາງດ້ານຊີວິດການເມືອງແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ຂັ້ນເມືອງແມ່ນຂື້ນກັບຫ້ອງການແຜນການສັງລວມຂອງເມືອງ.

ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ : ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງປະກອບມີຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ 1 ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ 2 ທ່ານ,ຮອງຂະແໜງ 1 ທ່ານ,ໄດ້ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງຄື ຂະ

ແໜງບໍລິຫານສັງລວມ,ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ,ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ,ຊື່ງມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ  18 ທ່ານຍີງ 8 ທ່ານ ໃນນັ້ນອາສາສະມັກ 3 ທ່ານ ຍີງ 1 ທ່ານ,ສ່ວນສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງປະກອບມີຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ 7 ເມືອງ,ຮອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງມີ 5 ເມືອງ,ຢູ່ຂັ້ນເມືອງມີ 2 ໜ່ວຍງານຄື ໜ່ວຍງານບໍລິຫານສັງລວມ ແລະ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຊື່ງປະກອບມີ ບຸກຄະລາກອນ  34  ທ່ານຍີງ 10  ທ່ານ ,ອາສາສະມັກ 12     ທ່ານຍີງ  8  ທ່ານ.

ລະດັບວິຊາສະເພາະ :ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ 1  ທ່ານຍິງ  0  ທ່ານ,ປະລິນຍາຕີ  14  ທ່ານຍີງ 7  ທ່ານ,ຊັ້ນສູງ 16 ທ່ານຍີງ 6  ທ່ານ,ຊັ້ນກາງ 6   ທ່ານຍິງ  0   ທ່ານ ,ຊັ້ນຕົ້ນ  0   ທ່ານ ຍິງ  0  ທ່ານ.

ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ : ຊັ້ນສູງ  4  ທ່ານຍິງ  1   ທ່ານ, ຊັ້ນກາງ  1   ທ່ານຍິງ 1  ທ່ານ,ຊັ້ນຕົ້ນ   7 ທ່ານຍິງ   2 ທ່ານ,ອົບຮົມ 45 ວັນ   2    ທ່ານ ຍິງ  2 ທ່ານ.      

          ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ມີຖານະທຽບເທົ່າພະແນກຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

  1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ,ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ກົດ

ໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ.

2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ,ການສຳຫຼວດລະດັບແຂວງ ແລະ ແຜນງົບປະມານກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

3. ຊີ້ນໍາ,ຄຸ້ມຄອງ,ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ຄຳແນະນຳ,ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;

5. ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງພາຍໃນແຂວງ,ຄະຄອນຫຼວງ.

6. ຄົ້ນຄ້ວາ,ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສຳເນົາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງທີ່ສັງລວມມາຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນຕົນ.

7. ອອກແບບການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານບໍລິຫານ,ກຳນົດຕົວຊີ້ບອກລະດັບແຂວງແຕ່ລະໄລຍະບົນພື້ນຖານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

8.ເຂົ້າເຖິງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກ,ອົງການລັດທຽບເທົ່າຂອງພະແນກຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

9.ເກັບກຳສັງລວມທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກການຈັດຕັ້ງລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານການຜະລິດ,ຈັດພີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;

10. ປະສານສົມທົບບັນດາພະແນກການ,ອົງການລັດທຽບເທົ່າຂອງພະແນກຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ຽວກັບວຽກສະຖິຕິ;

11.ພົວພັນ,ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກສະຖິຕິຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

12.ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານສະຖິຕິຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຂອງຕົນຢ່າງປົກກະຕິ;

13.ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ນະຄອນ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ຂື້ນກັບຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງເທດສະບານ,ນະຄອນ.

     ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ,ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດັ່ງນີ້:

1.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ເຜີຍແຜ່,ນະໂບຍາຍ,ລະບຽບ ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດ ທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ,ການສຳຫຼວດລະດັບເມືອງ ແລະ ແຜນງົບປະມານກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິເພື່ອສະເໜີຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

3.ຄຸ້ມຄອງ,ຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ,ແຜນດຳເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິຂອງຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

4. ຈັດຕັ້ງ,ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ຄຳແນະນຳ,ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

5. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ,ພັດທະນາ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນຂອງເມືອງ,ເທດສະບານ,ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ;

 6. ຄົ້ນຄ້ວາ,ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສຳເນົາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງເມືອງ,ເທດສະບານ,ນະຄອນທີ່ສັງລວມມາຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໃນທ້ອງຖີ່ນຕົນ;

7.ອອກແບບສຳຫຼວດ,ການເກັບກຳການລາຍງານບໍລິຫານ,ກຳນົດຕົວຊີ້ບອກລະ ດັບເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະບົນພື້ນຖານການເກັບກຳຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກຽວຂ້ອງ;

8.ເຂົ້າເຖິງ,ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທຸກປະເພດຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ,ອົງການທໜບເທົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ,ເທດສະບານ,ນະຄອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

9. ເກັບກຳສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ,ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ,ຜະລິດ,ຈັດພີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;

10.ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການ,ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂອງເມືອງ,ເທດສະບານ,ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;

11. ສະຫຼຸບ,ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຕໍ່ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

12.ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ

ຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານ ແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານໂດຍແມ່ນຄະນະປົກຄອງບ້ານຜູ້ນື່ງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳນຳພາຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍບ້ານຊື່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກເຈົ້າເມືອງ,ຫົວໜ້າເທດສະບານ,ເຈົ້າຄອງນະຄອນ;

ຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່  ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດັ່ງນີ້:

1. ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຍັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ;

2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາປື້ມສະຖິຕິປະຈຳບ້ານເພື່ອໃຫ້ມີຊຸດຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;

3. ເຂົ້າຮ່ວມເກັບກຳຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

4. ໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ແລະ ຝຶກອົບດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ;

5. ສະຫຼຸບ,ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຕໍ່ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານ,ນະຄອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;