ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ

ຈຳນວນປະຊາກອນຈາກ ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດ 4 ຄັ້ງ

ລ/ດຊື່ເມືອງປີ 1985ປີ 1995ປີ 2005ປີ 2015
1ປາກເຊ 48,519
65,220
78,669
77,860
2ຊະນະສົມບູນ 43,660
55,716
62,238
68,346
3ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 24,112
34,354
48,743
57,762
4ປາກຊ່ອງ 37,130
44,518
64,145
81,244
5ປະທຸມພອນ 34,226
43,142

51,370
62,059
6ໂພນທອງ 58,682
73,704
85,188
94,209
7ຈຳປາສັກ 42,265
49,242
55,403
62,728
8ສຸຂຸມາ 30,489
38,051
49,670
57,609
9ມຸນລະປາໂມກ 23,554
32,228
38,525
38,774
10ເມືອງໂຂງ 60,404
65,212
73,419
93,432
11ລວມທົ່ວແຂວງ 403,041
501,387
607,370
694,023

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດ